Κατηγορίες
Οι τιμές ισχύουν μόνο για on-line αγορές

Η εγγύηση μας

 Το «porky»  έχοντας μια δυναμική παρουσία στον χώρο του κρέατος και της επεξεργασίας αυτού, έχει επιτύχει να συνδέσει το όνομα του με την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει.

Παράλληλα η συνεχής καλυτέρευση της ποιότητας  και της ασφάλειας των  προϊόντων αυτών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διοίκησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου παρέχονται όλοι οι δυνατοί πόροι  και μέσα στην επιχείρηση.

Σε μια προσπάθεια της η εταιρία για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία του τελικού καταναλωτή, αφού είναι εναρμονισμένη πλήρως τόσο με την εθνική όσο και με την κοινοτική νομοθεσία και κατά συνέπεια εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ), το οποίο αποτελεί την μείξη τόσο της θεωρητικής και της πρακτικής διαχείρισης της ασφάλειας στην καθημερινή λειτουργιά της επιχείρησης. Ένα σύστημα το οποίο το έχει πιστοποιήσει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005. Έτσι υπάρχει μια πληρέστερη ανάλυση κινδύνων της παραγωγικής διαδικασίας και ταυτόχρονα  ενσωμάτωση μέτρων ελέγχου που αναφέρονται στην ποιότητα. Παράλληλα εφαρμόζονται μια σειρά από συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως είναι η διαδικασία της Ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, που έχουν ως άμεσο στόχο και σκοπό την ασφαλή και ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας συνδυασμός ανάμεσα σε HACCP και ISO.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την  ύπαρξη αποτελεσματικότερων μέτρων ελέγχου, τα οποία είναι στοχευόμενα και έχουν ως αποτέλεσμα τον άμεσο  συνδυασμό ασφάλειας και ποιότητας.

video
Copyright © 2013 Porky | All rights reserved
Designed and Hosted by Smart Solutions